PDF Architect 3

PDF Architect 3

PDFForge – 56,8MB – Shareware – Windows
ra khỏi 3 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
PDFArchitect là một công cụ để dễ dàng sửa đổi tập tin PDF của bạn - tức là bạn có thể kết hợp hai tập tin, xóa trang hoặc xoay chúng.

Tổng quan

PDF Architect là một Shareware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi PDFForge.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.513 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PDF Architect là 8.0.48.2154, phát hành vào ngày 30/11/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/11/2012.

PDF Architect đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 56,8MB.

Người sử dụng của PDF Architect đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PDF Architect!

Cài đặt

người sử dụng 2.513 UpdateStar có PDF Architect cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
PDFForge
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại